Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές λύσεις  για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επιχείρησή σας

Λογιστικές

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας με επίσκεψη έμπειρου συνεργάτη μας για την αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου σας ή στο γραφείο μας με μεταφορά των τιμολογίων - από και προς την επιχείρηση σας -  για την ενημέρωση των βιβλίων της επιχείρησης, καθώς και την διεκπεραίωση κάθε είδους εξωτερικών εργασιών στις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας που αφορούν λογιστικά θέματα είναι οι εξής:

 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη                          λογιστικών καταστάσεων
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης
 • Μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών
 • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα         νομοθεσία
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Σύνταξη οικονομικών προϋπολογισμών (Budgeting)
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Φοροτεχνικές - Συμβουλευτικές

  Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την επισταμένη παρακολούθηση και έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εχέγγυο για την άμεση και έγκυρη επίλυση πάσης φύσεως φορολογικών θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.


  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας που αφορούν φορολογικά θέματα είναι οι εξής:

 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων, φόρου       εισοδήματος (Ε3 και Έντυπο Ν), Φ.Π.Α., ενδοκοινοτικών συναλλαγών          (INTRASTAT), συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ( Μ.Υ.Φ.)
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (Φόρου μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας κλπ)

 • Εργατικά - Ασφαλιστικά

  Παρέχουμε έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως μισθοδοσία, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας κτλ. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την επίλυση φορολογικών διαφορών μεταξύ εταίρων, εργοδότη & εργαζόμενου, ή με το δημόσιο, καθώς επίσης σας κατευθύνουμε στην καλύτερη δυνατή λύση για εργατικά θέματα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας που αφορούν εργατικά και ασφαλιστικά θέματα είναι οι εξής:

 • Τήρηση, υπολογισμός & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. και μηνιαίων και ετήσιων      βεβαιώσεων αποδοχών
 • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων
 • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση           δικαιολογητικών
 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών         αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας μέσω                ΕΡΓΑΝΗ
 • Συμβουλές για πάσης φύσεως εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα