Εργατικά - Ασφαλιστικά

Παρέχουμε έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως μισθοδοσία, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας κτλ. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την επίλυση φορολογικών διαφορών μεταξύ εταίρων, εργοδότη & εργαζόμενου, ή με το δημόσιο, καθώς επίσης σας κατευθύνουμε στην καλύτερη δυνατή λύση για εργατικά θέματα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας που αφορούν εργατικά και ασφαλιστικά θέματα είναι οι εξής:

  • Τήρηση, υπολογισμός & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
  • Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών
  • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. και μηνιαίων και ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών
  • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
  • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων
  • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών
  • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
  • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας μέσω ΕΡΓΑΝΗ
  • Συμβουλές για πάσης φύσεως εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα